GDPR / AVG statement

Very short summary of the GDPR statement (General Data Protection Regulation) / Korte samenvatting van het AVG statement (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Your personal information (email, postal address, name/nickname, order information, payment information) is collected, used and stored by me, to complete your order, to comply with my tax laws and the terms of service policies of Ravelry, Etsy and Paypal. I will generally keep this information for 5 years. I, the owner of A Spoonful of Yarn, Christina Hadderingh, am responsible for the management of your personal data. You can request a removal of your information by sending an email to aspoonfulofyarn@hotmail.com

Jouw persoonlijke gegevens (email, adresgegevens, naam/nicknaam, bestelinformatie, betaalinformatie) wordt verzameld, gebruikt en bewaard door mij, om jouw bestelling te verwerken, om te voldoen aan de belastingwetten en de voorwaarden van Ravelry, Etsy en Paypal. Over het algemeen bewaar ik jouw informatie vijf jaar. Ik, de eigenaar van A Spoonful of Yarn, Christina Hadderingh, ben verantwoordelijk voor de gegevensverzameling en beheer. Je kan een verzoek doen tot verwijdering van je gegevens door een email te sturen naar aspoonfulofyarn@hotmail.com

Full GDPR statement / Volledig AVG statement

 1. The personal information that is collected / De persoonlijke gegevens die worden verzameld.

To complete your order, you had to give certain information to me (you have given Ravelry/Etsy/Paypal conscent to give this to me), like your name, email adress, postal address (only with Paypal/Etsy), payment details and details of your order. If you contact me directly, you can also choose to give me additional personal information.

Om je bestelling te kunnen voldoen, moet je bepaald gegevens aan mij overleggen (je hebt Ravelry/Etsy/Paypal toestemming gegeven om deze aan mij door te geven), zoals je naam, e-mailadres, postadres (alleen bij Paypal/Etsy), betaalgegevens en de details van het door jou bestelde product. Als je direct contact met me opneemt kan je er ook voor kiezen om mij additionele persoonlijke informatie te geven.

 1. The legal grounds to collect, use and share personal information / De wettelijke grondslagen om persoonlijke gegevens te verzamelen, te gebruiken en te delen

Why I need your information and how I use it.

I trust on a number of legal grounds to collect, use and share your information, in the following examples:

Waarom ik je gegevens nodig heb en hoe ik deze gebruik.

Ik vertrouw op een aantal wettelijke grondslagen om je gegevens te verzamelen, gebruiken en delen, zoals:

 • When necessary to provide my services, for example, to provide you with the pattern, or give customer service;

waar nodig om mijn diensten te verlenen, zoals wanneer ik je gegevens gebruik om je bestelling te voldoen of om klantenservice te bieden;

 • When you have given me your explicit conscent, that you can revoke at any moment, in the case you have signed up for the mailing list;

wanneer je jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, die je op elk moment kunt intrekken, zoals door je aan te melden voor mijn mailinglijst;

 • When necessary to be able to comply with legislation, a court order or taxs laws, like keep information about your purchases for my income tax forms; and

indien nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel of in verband met een rechtsvordering, zoals het bewaren van informatie over jouw aankopen indien vereist door de belastingwetgeving; en

 • When necessary for the purpose of my legitimate interests, insofar those interests don’t cross your rights or interests, like 1) provide and improve services; and 2) to comply with Ravelry’s/Etsy’s/Paypal’s sellers policies.

voor zover nodig voor het doel van mijn legitieme belangen, indien die legitieme belangen niet worden overschreven door jouw rechten of belangen, zoals 1) het leveren en verbeteren van mijn diensten; en 2) Naleving van Ravelry’s/Etsy’s/Paypal’s Verkopersbeleid en de Gebruiksvoorwaarden.

 1. Share your information with third parties / Jouw informatie delen met derden

Sharing information and making it public.

The information of my customers is important for my business. I only share your information for very limited reasons and only in specific situations, like the following: Gegevensuitwisseling en openbaarmaking

De gegevens van mijn klanten zijn belangrijk voor mijn onderneming. Ik deel jouw persoonlijke gegevens alleen om hele beperkte redenen en hele specifieke situaties, als volgt:

 • Ravelry/Etsy/Paypal. I only share information with Ravelry/Etsy/Paypal when necessary to provide my services and to comply with Ravelry’s/Etsy’s/Paypal;s sellers policy;

Ravelry/Etsy/Paypal. Ik deel gegevens met Ravelry/Etsy/paypal waar nodig om je mijn diensten te kunnen verlenen en om mijn verplichtingen zoals beschreven in zowel Ravelry’s/Etsy’s/Paypal’s Verkoperbeleid en Gebruiksvoorwaarden na te komen.;

 • Abide by legislation. I can collect, use and keep your information if I’m of good faith and if it’s reasonably necessary to do this, to: a) respond to a legal process or government request; b) to comply with my agreements and policy’s; c) prevent, investigate and tackle fraud and other illegal activities, security system or technical problem; or d) to protect the rights, ownership and safety of my customers or others.

Naleving van wetten. Ik kan jouw gegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en delen als ik te goeder trouw van mening ben dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om/voor: (a) te reageren op een juridisch proces of op overheidsverzoeken; (b) naleving van mijn overeenkomsten, voorwaarden en beleid; (c) het voorkomen, onderzoeken en aanpakken van fraude en andere illegale activiteiten, beveiliging of technische problemen; of (d) de rechten, het eigendom en de veiligheid van mijn klanten of anderen te beschermen.

 1. How long will the personal information be stored for / Hoelang worden deze persoonlijke gegevens bewaard

I will store your personal information only for as long as it’s necessary to provide my services and when it’s necessary as described in this policy. I can also be obligated to save the information to meet legal obligations, to solve issues and to keep to my agreements. Generally, it will be kept for 5 years.

Ik bewaar je persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om je mijn diensten te leveren en zoals beschreven in mijn Privacybeleid. Ik kan echter ook verplicht zijn om deze informatie te bewaren om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, om geschillen op te lossen en om mijn overeenkomsten te handhaven. Over het algemeen bewaar ik je gegevens 5 jaar lang.

 1. The rights of the buyer regarding the use of their personal information and my contact details / De rechten van de koper aangaande het gebruik van hun persoonlijke gegevens en mijn contactgegevens

If you live in certain areas, including the EU, you have a number of rights regarding the use of your personal information. Some of these rights apply in general, some rights apply only in some cases. I will describe those cases below:

Als je in bepaalde gebieden, waaronder de EU, woont, hebt je een aantal rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens. Hoewel sommige van deze rechten algemeen gelden, hebben sommige rechten betrekking op bepaalde, beperkte gevallen. Ik beschrijf die rechten hieronder:

 • You might have the right to access to and to receive a copy of your personal information I have stored. You can contact me via the information below.

Toegang. Je hebt mogelijk recht op toegang tot en het ontvangen van een kopie van de persoonlijke gegevens die ik van u bezit. U kunt daarvoor via onderstaande gegevens contact met mij opnemen.

 • Adjust, limit, remove. You also might have the right to adjust, limit my access to or remove your personal information I have stored. If there are no exceptional circumstances (like storing for legal reasons) I will generally remove your information upon request.

Wijzigen, beperken, verwijderen. Je hebt mogelijk ook het recht om je persoonlijke gegevens te wijzigen, mijn gebruik daarvan te beperken, of ze te verwijderen. Als er geen uitzonderlijke omstandigheden zijn (zoals waar ik om wettelijke redenen gegevens moet opslaan) zal ik je persoonlijke gegevens doorgaans op verzoek verwijderen.

 • You can appeal to a) the use of some of your information based on my legitimate interests and b) receiving marketing messages after giving explicit consent to receive them. In these circumstances I will generally remove your personal information upon request, unless I have legitimate reasons to continue to use that information or if it is legally required.

Bezwaar. Je kunt bezwaar maken tegen a) mijn verwerking van sommige van je gegevens op basis van mijn legitieme belangen en b) het ontvangen van marketingberichten na het geven van uw uitdrukkelijke toestemming om ze te ontvangen. In dergelijke gevallen zal ik je persoonlijke gegevens verwijderen, tenzij ik dwingende en legitieme redenen heb om door te gaan met het gebruik van die informatie of als dit om juridische redenen nodig is.

 • If you live in the EU and if you are worried about the use of your personal information, you have the right to express your concerns to the locale authorities for dataprotection.

How you can contact me

In the context of the EU legislation concerning dataprotection, I, Christina Hadderingh, am in control of the data management of your personal information. If you have questions or concerns, you can contact me via aspoonfulofyarn@hotmail.com

Klachten. Als je in de EU woont en je zorgen over mijn gebruik van je gegevens wilt uiten (en onverminderd eventuele andere rechten die u mogelijk heeft), heb je het recht om dit bij je lokale autoriteit voor gegevensbescherming te doen.

Hoe je contact met me kan opnemen

In het kader van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming ben ik, Christina Hadderingh, de gegevensbeheerder van jouw persoonlijke gegevens. Als je vragen of zorgen hebt, kan je contact met me opnemen via aspoonfulofyarn@hotmail.com