In my post about how the world could use some more crochet sweaters, I said that I would try to close the gap between crochet vs knitted sweaters. There are twice as much knitted sweaters than there are crocheted ones, so that gap is too big to fill all by myself. I need your help to do so!

When I started to work on my picking flowers sweater, I already had the knowledge of drafting my own sewing patterns, so that was very helpful in terms of sizing and design. Besides that, I was pretty much a blank canvas. It stunned me how little there is to find about designing your own sweater, like all the designers swore a secret oath to not share their valuable knowledge. I can also understand that the information you need, even before you touch your hook (apart from making a swatch), is extensive and can be really overwhelming. I did my best to put it all in one place for you to use with lots of examples to make it easier for you to understand.

In mijn blogpost over dat de wereld meer gehaakte truien kon gebruiken, zei ik dat ik zou proberen om het gat tussen gehaakte en gebreide truien wat te verkleinen. Er zijn twee keer zo veel gebreide als gehaakte truien, dus dat gat is veel te groot om in mijn eentje te vullen. Ik heb jouw hulp nodig om dit te doen! 

Toen ik begon aan mijn picking flowers trui, had ik al enige kennis doordat ik wist hoe ik mijn eigen naaipatronen moest tekenen. Dat was erg handig bij het bepalen van de maten van het ontwerp, maar los daarvan was ik een wit doek. Het verbaasde me hoe weinig ik kon vinden over het ontwerpen van je eigen trui, alsof alle ontwerpers een geheime eed hadden afgelegd dat ze nooit hun informatie zouden delen. Ik kan dat ook wel begrijpen, want de informatie die je nodig hebt voordat je überhaupt maar een haaknaald aanraakt (behalve dan voor je proeflapje) is erg veel en kan je behoorlijk overdonderen. Ik heb mijn best gedaan om al die informatie op 1 plek te verzamelen zodat jij dit kunt gebruiken met heel veel voorbeelden zodat het makkelijker is om te begrijpen. 

Every week I will share a new part with you, broken down into 4 parts: / Elke week zet ik een nieuw deel online, opgedeeld in vier delen: 

Part 1: design, making a swatch and measuring gauge / Deel 1: ontwerp, een proeflapje maken en stekenverhouding opmeten

In this part we will discuss yarn and stitch options (yay, yarn shopping!!!), the general design and which decisions you need to take like working bottom-up or top-down.

In dit deel zullen we garen en stekenopties bespreken (jeej, garen shoppen!!!), het ontwerp in het algemeen en welke beslissingen je zult moeten maken daarmee, zoals van boven naar beneden of van beneden naar boven haken. 

Part 2: measurements and calculating stitch amounts / Deel 2: afmetingen en steken aantallen berekenen 

When you know what stitch you want to use and what your gauge is, you need to decide what measurements you want your sweater to be and how many stitches you will need to achieve those measurements. I will also explain negative and positive ease.

Als je weet welke steek je wilt gebruiken en wat je stekenverhouding is, moet je beslissen welke afmetingen je wilt voor je trui en hoeveel steken je moet aanhouden om deze afmetingen te verkrijgen. Ik zal ook negatieve en positieve rek bespreken. 

Part. 3: general design and construction tips / Deel 3: algemene ontwerp en constructie tips 

In this part I will share some general tips you can apply to your own design, such as how to get a shaped neckline etc. I also give several construction options for you to choose from.

In dit deel zal ik wat algemene tips delen die je kunt gebruiken voor je eigen ontwerp, zoals  hoe je een mooie hals krijgt etc. Ik zal ook verschillende constructie opties geven om uit te kunnen kiezen. 

Part 4: pattern grading, calculating yarn amounts and getting your design tested / Deel 4: aanpassingen voor verschillende maten, garenhoeveelheid berekenen en je ontwerp laten testen

Now that you have your own design and pattern finished, it needs to be ‘translated’ to different sizes for it to be a pattern that most of the crocheters can use. I will take you through this process and also give you calculations for yarn amounts for those different sizes. As a last step you also want to get your pattern tested, so I will give you some information about that too.

Nu je je eigen ontwerp en patroon klaar hebt moet je deze ‘vertalen’ naar verschillende maten, zodat je trui door verschillende mensen gemaakt kan worden. Ik neem je door dit proces en ik geef je ook de berekening om de garenhoeveelheid voor deze maten te berekenen. Als een laatste stap is het belangrijk dat je het patroon laat testen, dus daarover geef ik ook wat meer informatie. 

After this series you will know all the general rules for how to design your own crochet sweater and how to write the pattern for different sizes. However, this is not a recipe for how to make a ‘standard’ crochet sweater. The key here, is to give you all the information you need to get started and let your creative brain roam free to come up with your own construction! Helen Shrimpton has made an excellent tutorial for how to make your own basic sweater, if you’d like to get started with that!

Na deze serie ken je alle regels die je nodig hebt om je eigen gehaakte trui te ontwerpen en hoe je het patroon moet schrijven voor de verschillende maten. Deze serie geeft geen recept voor een ‘standaard’ gehaakte trui. Deze serie is bedoeld om je alle informatie te geven die je nodig hebt om te beginnen en zodat je je creatieve brein de loop kan laten gaan om je eigen constructie te bedenken!  Helen Shrimpton heeft een heel goede (Engelse) tutorial gemaakt voor je eigen makkelijke trui, als je daarmee wilt beginnen! 

Sounds good? I can’t wait to see all of your pretty sweater designs! You can share your progress with the hashtag: #ASOYcrochetsweater on social media (ASOY is short for A Spoonful of Yarn)

Klinkt goed? Ik kan niet wachten om al jullie mooie trui ontwerpen te zien! Je kunt je voortgang delen met de hashtag: #ASOYcrochetsweater op social media (ASOY is de afkorting voor A Spoonful of Yarn)