Edit: You can now find all info about this wrap here.
Edit: Je kunt nu alle info over de wrap hier vinden.

If you know me a little, you know I am a nature lover and that’s why I was so very happy to hear that Scheepjes has launched two new eco-friendly yarns recently: Organicon* (in the photo below) and Bamboo Soft* (in the photo above).
Als je me een beetje kent, weet je dat ik een natuurliefhebber ben en daarom was ik zo blij te horen dat Scheepjes twee eco-vriendelijke garens heeft uitgebracht: Organicon* (in de foto hieronder) en Bamboo Soft* (in de foto hierboven).

Scheepjes Organicon

Scheepjes Organicon* is a 100% organic cotton and has 170 meters per 50 grams and comes in 21 soft shades.
Scheepjes Organicon* is een 100% biologisch katoen en heeft 170 meter per 50 gram en komt in 21 zachte kleuren.

Scheepjes Organicon

As you can see below it has a soft sheen, just like Scheepjes Cotton 8*, which I really love.
Zoals je op de foto beneden kunt zien heeft het een prachtige matte glans, net als Scheepjes Cotton 8*, waar ik ook gek op ben.

Sustainability/Duurzaamheid Scheepjes Organicon

Scheepjes Organicon* is GOTS-certified, meaning the cotton has been grown without the use of harmful chemicals and the fertility of the land is ensured by farming sustainably. It also means that the farmers get a fair price and work under fair working conditions.
Next to the organic cotton, the dye is also GOTS-certified and contains no animal (by-)products, making it a vegan friendly yarn.
Lastly, the production proces makes sure that the wastewater is treated with a biological wastewater treatment, after which it is safely recycled and/or repurposed.
So overall a very eco-friendly yarn : )
Scheepjes Organicon* is GOTS-gecertificeerd, wat wil zeggen dat het katoen is verbouwd zonder gebruik van schadelijke chemicaliën en de vruchtbaarheid van het land wordt gewaarborgd doordat er duurzaam wordt verbouwd. Het betekent ook dat de boeren een eerlijke prijs krijgen en dat er wordt gewerkt onder eerlijke arbeidsomstandigheden.
Naast het biologisch katoen is ook de verf GOTS-gecertificeerd en bevat het geen dierlijke (bij)producten, waardoor het een vegan-vriendelijk garen is.
Als laatste wordt het restwater na het productieproces behandeld met een biologische behandeling, waarna het wordt gerecycled en/of hergebruikt.

Dus al met al een zeer eco-vriendelijk garen : )

Color Inspiration / Kleuren Inspiratie Organicon

Let’s talk color! And before you start thinking, this is for a baby boy/girl project, stop right there, because I have something else in mind entirely! : D The two colors of Scheepjes Organicon* I chose are inspired by the evening Summer sky, when the sun is all but vanished and it casts a pink hue against the clouds <3
The pink color is called Apple Blossom (no. 207) and the blue color is called Fresh Air (no. 217).
Laten we het over kleur hebben! En voordat je gaat denken aan een baby jongens/meisjes project, stop dan gelijk, want ik heb iets heel anders in gedachten! : D De twee kleuren Scheepjes Organicon* die ik heb uitgekozen zijn geïnspireerd door de zomeravondlucht, als de zon echt bijna weg is en het een roze gloed afzet tegen de wolken <3
De roze kleur heet Apple Blossom (kleur 207) en de blauwe kleur heet Fresh Air (kleur 217).

Scheepjes Bamboo Soft

And now onto the Scheepjes Bamboo Soft*! It is a 50% bamboo/50% cotton yarn and has 150 meters per 50 grams. It comes in 17 gorgously rich shades. I tell you, in real life these colors are almost dripping off of the yarn, they are that vibrant <3
En nu door naar de Scheepjes Bamboo Soft*! Het is een 50% bamboe/50% katoen garen met 150 meter per 50 gram. De bolletjes komen in 17 prachtige rijke tinten. Ik zeg het je, in het echt druipen deze kleuren bijna van de bol af, zo ontzettend diep gekleurd zijn ze <3

Bamboo Soft Scheepjes

Sustainability/Duuzaamheid Scheepjes Bamboo Soft

Bamboo in itself is considered a sustainable fibre, in the sense that it is a renewable source. It is fast growing and does not need fertiliser or pesticides.
But depending on the production proces, the end-product becomes more or less sustainable, because of the chemicals used to break down the cellulose fibres of the bamboo plant. You can read more about that here. Regarding the production of this particular yarn, as with the production of Organicon*, the wastewater is treated with a 100% biological wastewater treatment and this water is also recycled and/or repurposed.
The dye is vegan-friendly as it contains no animal (by-)products.
So in conclusion, the Bamboo Soft* yarn is a sustainable option within the Scheepjes range, because of the Bamboo fibre, but as it doesn’t have a GOTS-certification, between this yarn and Organicon*, Organicon is a more sustainable option.
But that said, I think it’s awesome that Scheepjes is offering more sustainable yarns and I can’t wait what they will come up with in the future : )
Bamboe zelf wordt gezien als een duurzaam materiaal, omdat het een hernieuwbare bron is. Het groeit snel en zonder meststof of pesticiden.
Maar afhankelijk van het productieproces is het eindproduct in meerdere of mindere mate duurzaam. Dit komt door of er (en zo ja, welke) chemicaliën worden gebruikt om de cellulose vezels in de plant af te breken. Je kunt er hier meer over lezen. Wat betreft het productieproces van dit garen, wordt er net als voor Organicon gebruik gemaakt van het biologisch behandelen van restwater, waarna het wordt gerecycled en/of hergebruikt.
De verf is tevens vegan-vriendelijk doordat het geen dierlijke (bij)producten bevat.
Dus conclusie, het Bamboo Soft* garen is een duurzamere optie binnen de Scheepjes collectie door het gebruik van bamboe vezels, maar omdat het geen GOTS-certificering heeft, is Organicon* van deze twee een nog eco-vriendelijkere optie.
Maar dat gezegd hebbende, vind ik het echt super dat Scheepjes nu meer duurzame garens aanbiedt en ik ben zeer benieuwd naar wat ze nog meer in de planning hebben : )

What I absolutely love about this yarn, next to its sustainability, is the drape and sheen. The bamboo content also makes it buttery soft and it has a moisture wicking ability. In short, it’s a perfect Summer yarn and very suitable for Summer wraps and clothes.
Wat ik echt mooi vind aan dit garen, naast de duurzaamheid, is de glans en hoe het drapeert. De bamboe vezels maken het boterzacht en het heeft een vochtabsorberende werking, waardoor het echt een perfect zomergaren is voor gehaakte wraps of kleding.

Color Inspiration / Kleuren Inspiratie Bamboo Soft

For a second colorway I chose a golden yellow and silvery grey, in the colors Golden Nugget (no. 260) and Antique Silver (no. 264). You might have already seen this color combination in my Hotel of Bees Shawl and Maple Leaf cardigan. I still can’t get enough : ) The combination is inspired by Summer rainshowers where the sun is still out and rain is suddenly and furiously pouring. And like any Summer rainshower, it can dissapear as quickly as it comes.
Voor een tweede kleurenoptie heb ik goudgeel en zilvergrijs gekozen in de kleuren Golden Nugget (kleur 260) en Antique Silver (kleur 264). Je hebt deze combinatie misschien al eerder voorbij zien komen in mijn Hotel of Bees shawl of Maple Leaf Cardigan. Ik kan er nog geen genoeg van krijgen : ) De combinatie is geïnspireerd op een zomerse regenbui waarbij de zon nog steeds schijnt, maar de regen zo ineens hard en fel op komt zetten. En zoals zomerbuien zijn, is het net zo snel weer verdwenen als dat het er is.

Try out the yarn/Probeer het garen

If you’d like to try out these yarns for yourself, but don’t have a Scheepjes retailer nearby, please consider buying your Scheepjes yarn via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra.
Als je deze garens zelf wilt uitproberen, maar als je geen Scheepjes verkooppunt dichtbij hebt, overweeg dan je Scheepjes garen via één van onderstaande links te kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. 

Organicon
UK/International: Wool WarehouseBlack Sheep Wools or Deramores
Benelux: Caro’s Atelier

Bamboo Soft
UK/International: Wool WarehouseBlack Sheep Wools or Deramores
Benelux: Caro’s Atelier

List of all / Lijst van alle Scheepjes retailers: Scheepjes website

Edit: You can now find the WIP blogpost about the Essence of Summer wrap, made with these yarns here.
Edit: Je kunt nu de WIP blogpost over de Essence of Summer wrap, gemaakt met deze garens hier vinden.

I hope I can show more of my new project soon! If you don’t want to miss any of my posts, please follow me on FacebookInstagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.
Ik hoop dat ik snel meer kan laten zien van mijn nieuwe project! Als je geen enkele post wilt missen, volg me dan op Facebook, via Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.

************************************************************************

*Affiliate disclaimer

This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.

Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.