Welcome to fourth blog post of the official 2020 Scheepjes CAL – d’Histoire Naturelle. I cannot believe we are over halfway there! Did you enjoy your visit to the Galerie de Botanique? We will continue our way to the Galerie de Minéralogie et Géologie, where we will stay for the coming two weeks : ) Below you will find more info regarding the inspiration for this part and some tutorial photos to help you in your crochet journey!

Welkom bij vierde blogpost van de officiële 2020 Scheepjes CAL – d’Histoire Naturelle. Ik kan niet geloven dat we al over de helft zijn! Hoe vond je je bezoek aan de Galerie de Botanique? We vervolgen onze weg naar de Galerie de Minéralogie et Géologie waar we de aankomende twee weken verblijven : ) Hieronder vind je wat meer info over de inspiratie voor dit deel en een aantal tutorial foto’s om je te helpen in je haakavontuur!

Links

The Story / Het Verhaal

Minerals play a big part in the story of All the light we cannot see, as we read about the curse of the infamous Sea of Flames, the gorgeous descriptions of the Galerie and as we follow major Von Rumpel on his hunt for precious gemstones and crystals. The galerie is situated in the Jardin des Plantes and contains a dazzling 770 thousand specimens. Try to keep your eyes from wandering ; )

Mineralen spelen een grote rol in het verhaal van Als je het licht niet kunt zien, zoals de vloek van de beruchte Zee der Vlammen, de prachtige omschrijvingen van de Galerie en wanneer we Majoor Von Rumpel volgen in zijn zoektocht naar de mooiste edelstenen en kristallen. De Galerie staat in de Jardin des Plantes en bevat een duizelingwekkende 770 duizend soorten. Probeer je ogen daar maar eens van af te houden ; )

The Galerie / De Galerie

Gallery of Mineralogy and Geology (Galerie de Minéralogie et de ...
Source/Bron
Galerie de minéralogie et de géologie - Muséum national d'histoire ...
Source/Bron
Pyromorphite © MNHN - LD Bayle
Source/Bron

The Blanket / De Deken

In part 4 we will start to turn the big circle into a square shape, using four corner shapes. The corner shapes are made with separate motifs, inspired by geodes, agate and quartz, encased in lace. After the corner shapes are attached to the blanket, Sea of Flames diamonds are made in between the corner shapes to finish the part.
Please note this part can be quite a challenge, but you can only crochet one stitch at a time so just take it as it comes and I am sure you can do it : )
In deel 4 beginnen we met het vierkant maken van de cirkel. Dit doen we met vier hoekdelen. De hoekdelen worden gemaakt met losse motieven, geïnspireerd door geodes, agaat en quarts, samengehaakt met kantsteken. Nadat de hoekdelen aan de deken zijn gehaakt, worden er Zee der Vlammen diamanten gehaakt tussen de hoekdelen, om deel 4 af te maken.
Dit deel kan een behoorlijke uitdaging zijn, maar je kunt maar 1 steek tegelijk haken dus neem het zoals het komt en ik weet zeker dat het je gaat lukken : )

Shop the yarn / Bestel het garen

If you haven’t bought your kit yet and you don’t have a Scheepjes retailer nearby, please consider buying your Scheepjes yarn kit via one of the links below. It will give me a small commission, but it won’t cost you anything extra. That way I can keep making free patterns : )

Als je nog geen kit hebt gekocht en geen Scheepjes verkooppunt dichtbij hebt, overweeg dan je Scheepjes garen kit via één van onderstaande links te kopen. Hiervoor krijg ik een kleine commissie, terwijl het jou niks extra’s kost. Op die manier kan ik gratis patronen blijven maken : )

UK/International: Wool WarehouseBlack Sheep Wools or The Knitting Network
Benelux: Caro’s Atelier
List of all / Lijst van alle Scheepjes retailers:Scheepjes website

The Pattern / Het Patroon

You can find the pattern for this chapter on the Scheepjes Website or in the Scheepjes Facebook group. In the group you can also share your progress or ask questions. Me and the admin/mods of Scheepjes are there to assist you.
Esther from It’s All in a Nutshell has made a tutorial video, which you can find here. I recommend watching the video if you get stuck, because there’s a lot of detail in this part and the video is super clear and will take you through it stitch-by-stitch.
Below you can find a few tips and photos for some (but not all) of the rounds for the possibly tricky bits, which can help you in your journey. But please note it is not a substitute for the written pattern. While the written pattern is also available in US terms, the English terms below are UK terminology, as the original Scheepjes pattern terminology is also UK terms.
Happy crocheting : )

Je kunt het patroon voor dit hoofdstuk op de Scheepjes website vinden of in de Scheepjes Facebook groep. Daar kun je ook je voortgang delen of vragen stellen. Ik en de admin/mods van Scheepjes staan daar voor je klaar om je te helpen.
Esther van It’s All in a Nutshell heeft een tutorial video gemaakt die je hier kunt vinden. Ik raad aan de video te kijken, mocht je vast komen te zitten. Want dit deel bevat erg veel verschillende details en de video neemt je steek-voor-steek mee door het patroon.
Hieronder vind je wat tips en foto’s voor sommige (niet alle) rondes die misschien wat lastiger zijn, om je te helpen in dit haakavontuur. Maar let op dat dit geen vervanging is voor het geschreven patroon.
Veel haakplezier : )

An important note up front about sizing of this part / Een belangrijke aantekening vooraf over de afmetingen van dit deel
If your geode and/or other motifs come up more than 1-2 cm’s too big, please work the motif again with a smaller hook and/or work your chains more tightly.
It is not needed when your overall blanket is bigger as well.
Apart from the motifs, it is also important to work your chains tightly when working the lace part. Changing to a smaller hook when the pattern indicates should help with that, but if you know you work your chains loosely, it is advised to tighten your tension as well.
Als je Geode en/of andere motieven meer dan 1-2cm groter worden dan het patroon aangeeft, probeer het motief dan nog eens te haken met een kleinere haaknaald of je lossen strakker te haken.
Het is niet nodig dit aan te passen als je gehele deken ook groter uitvalt dan het patroon aangeeft.
Naast de motieven is het ook belangrijk de lossen in het kantdeel strak te haken. Een kleinere haaknaald gebruiken wanneer het patroon dat aangeeft helpt daarbij, maar als je van jezelf weet dat je je lossen vaak losjes haakt, is het advies ook je draadspanning strakker te houden.

Geode motif R2
1-2: Puff-st. / Puff-stk.
3: R2 done. / R2 klaar.

Geode motif R3
1-3: How to do the fpdtr. / Hoe je het RdstV maakt.
4: How to work around the puff for the fpdc. / Hoe je om de puff haakt voor de RvV.
5: Second fpdtr. / Tweede RdstV.
6: R3 done. / R3 klaar.

Geode motif R4
Please note that in the photo’s, I started in a different place than the pattern. Please follow the pattern for where to start the round.
Let op: In de foto’s begin ik de ronde in een andere steek. Ik adviseer het patroon aan te houden voor waar te starten.
1-3: How to work the trtr. / Hoe je het ddst haakt.
4: Hidden st. / Verstopte stk.
5: R4 done. / R4 klaar.

Geode motif R5

Geode motif R6

Geode motif R7
1: Arrow indicates loop of st to work in after the bpsts. / Pijl geeft de lus van de stk aan waar je in werkt na de RstkA.
2-3: Start of next set of bpst. / Start van volgende set van RstkA.
4: R7 done. / R7 klaar.

Geode motif R8
1: Hidden st. / Verstopte stk.
2: One side done. / 1 zijde klaar.
3: Geode motif done. / Geode motief klaar.

Agate motif

Quartz motif

Joining motifs / Motieven aan elkaar haken
1. Join at red dots. / Haak samen aan de rode punten.
2. Joining Agate to Geode. / Agate aan Geode haken.
3. Joining Quartz to Agate. / Quartz aan Agate haken.

Corner shape (CS) R1 / Hoek deel (HD) R1
1: Start R1.
2: First sts done. / Eerste steken klaar.
3-4: Working the first qdtr2tog. / Het eerste 2viervstsam haken.
5: Working above the agate motif. / De steken boven het agaat motief.
6: Working the qdtr2tog between agate and geode. / Het 2viervstsam haken tussen agaat en geode.
7: First ch-sp of Geode motif. / Eerste l-ruimte van Geode motief.
8: Working in top corner-sp of CS. / In de bovenste hoekruimte van HD werken.
9: Working the qdtr2tog between geode and agate. / Het 2viervstsam haken tussen geode en agaat.
10: Working the qdtr2tog between agate and quartz. / Het 2viervstsam haken tussen agaat en quartz.
11-12: Working the qdtr4tog. / Het 4viervstsam haken.
13: Working the qdtr2tog at the bottom of CS. / Het 2viervstsam aan de onderkant van HD.
14: Sts above agate at bottom of CS. / Steken boven de agaat aan onderkant van HD.
15: Bottom space of CS. / Onderste deel van HD.
16: Next qdtr2tog. / Volgende 2viervstsam.
17: Last qdtr2tog. / Laatste 2viervstsam.
18: R1 done. / R1 klaar.

Corner shape (CS) R2 / Hoek deel (HD) R2
1: Start R2. Arrow indicates the ch-8 sp.
Start R2. Pijl geeft de 8l aan.
2: Long sts made in ch-8 sp. / Lange stkn gemaakt in 8l.
3: Sts made above the Quartz motif. / Stkn gemaakt boven Quarts motief.
4: Arrow indicates where to work into next between the Quartz and Agate motif. The space created after the qdtr2tog is not a ch-sp.
Pijl geeft aan waar in te werken tussen de Quarts en Agaat motieven. De ruimte na het 2viervsam telt niet als een l-ruimte.
5-6: Where to work the dtr2tog between agate and geode.
Waar het 2dstsam in te haken tussen agaat en geode.

7: One side of CS done. / 1 zijde van CS klaar.
8: Next dtr2tog between Geode and Agate motifs. / Volg 2dstsam tussen Geode en Agaat motieven.
9: Overview of sts made above Geode and Agate motifs.
Overzicht van stkn gemaakt boven Geode en Agaat motieven.

10: First 3 tr in ch-sp after qdtr2tog. Red arrow indicates the sp after qdtr2tog, which doesn’t count as a ch-sp.
Eerste 3 st in l-ruimte na 2viervsam. Rode pijl geeft ruimte aan na 2viervsam, dit telt niet als een l-ruimte.
11: Overview of sts made above Quartz motif on the left of CS. Arrow indicates the ch-8 sp to work the next sts in.
Overzicht van de stkn gemaakt boven het Quartz motief links van het HD. Pijl geeft de 8l aan waar je de volg stkn in haakt.
12: The long sts are made in the ch-8 sp. CS is then flipped over to work at the bottom of the CS. Arrow indicates the last long st where the next sts are worked around.
De lange steken zijn gemaakt in de 8l. HD wordt daarna op de kop neergelegd om aan de onderkant van het HD te werken. Pijl geeft de laatste lange stk aan waar je volg stkn omheen worden gewerkt.

13-14: The first sts at bottom of CS are worked. Arrow pic 13 indicates the ch-8 sp to work the next set of sts in.
De eerste stkn aan onderkant van CS zijn gehaakt. Pijl in foto 13 geeft de 8l in waar je volgende stkn omheen worden gehaakt.
15: The sts above second agate motif at bottom of CS. / De stkn boven tweede agaat motief aan onderkant HD.
16: Sts worked between Quartz and Agate motifs. Red arrow indicates the ch-1 sp, which is skipped.
Stkn gehaakt tussen het Quarts en Agaat motief. Rode pijl geeft de volgende 1l aan die wordt overgeslagen.
17: Overview of sts above Agate motif. / Overzicht van stkn gehaakt boven het Agaat motief.
18: Sts worked in the middle bottom of the CS. Please note the st that’s worked in the middle st of qdtr2tog, should go in between the two legs instead.
Stkn gehaakt in het midden van de onderkant van het HD. Let op dat de lange stk die in het midden van het 2viervsam wordt gehaakt, moet tussen de beentjes worden gehaakt, dus niet in de stk zelf.

19: Overview of sts at the middle bottom of the CS, above the Geode motif. Note that these are not made symmetrically.
Overzicht van de stkn van de onderkant in het midden van het HD, boven het Geode motief. Let erop dat deze stkn niet symmetrisch worden gehaakt.
20: Red arrow indicates the ch-1 sp to skip after the 2qdtr2tog between the Agate and Quartz motif.
Rode pijl geeft de 1l aan die je overslaat na het 2viervsam tussen het Agaat en Quarts motief.
21: First st of CS where you work the last sts around.
Eerste stk van het HD waar je de laatste stkn omheen werkt.
22: Loop of first st. / Lus van eerste stk.
23: CS done. / HD klaar.

Attaching the Corner Shapes / De Hoek Delen aan deken vasthaken
You will need to place markers in preparation to attach the CS. Look at the pic below for where to place the first marker. This should be in line with the corner of the square of Chapter 1.
Je zult markeerders moeten plaatsen voordat je de HD aan de deken haakt. Zie afbeelding hieronder voor waar je de eerste markeerder plaatst. Dit moet in lijn zijn met de hoek van het vierkant van Hoofdstuk 1.

R65
1: Where to first attach the CS. / Waar eerst het HD vastmaken.
2-3: Where to work in next in R64. / Waar vervolgens in te werken in R64.
4: First piece of CS is attached. / Eerste stukje HD is aangehaakt.
5-6: Attaching the next piece of CS. / Volgende stukje van het HD aanhaken.
7-8: How to attach the bottom of the CS. / Hoe haak je de onderkant van het HD aan de deken.
9: Left part of CS is attached. / Linker deel van HD is aangehaakt.
10: One CS attached to blanket. / Eén HD aan deken gehaakt.

R66
1: Start R66. Please note the ch-sps between the sts are also skipped. See arrows for where to work the 3dtr-groups into.
Start R66. Let op dat de l-ruimtes tussen de stkn ook worden overgeslagen. Zie de pijlen voor waar je de 3dst-groepjes in haakt.
2: Placement of dc2tog at beginning of CS (red arrow indicates sk st). / Plaatsing van 2vsam aan begin van HD (rode pijl geeft overgeslagen stk aan).
3-4: How to work the htr3tog. / Hoe het 3hstsam te haken.
5: The tr3tog. / Het 3stsam.
6: Hidden st after corner. / Verstopte stk na hoek.
7: dc2tog at end of CS. / 2vsam aan einde van HD.
8: First 3 trtr after CS. / Eerste 3 ddst na HD.
9: R66 done. / R66 klaar.

R67
1: Hidden st. / Verstopte stk.
2: Middle trtr for  2fptr-cl. / Middelste ddst voor 2RstV-cl.
3-4: How to work the 2fptr-cl. / Hoe haak je het 2RstV-cl.
5: The hidden st after the cluster. / De verstopte stk na de cluster.

R68
1: Start R68.
2-6: How to work the fptrtr-dtr-trtrtog. / Hoe haak je het Rddst-dst-ddstV smh.
7: Next ch-sp to work into. / Volg l-ruimte waar je in moet werken.
8: R68 done with the Sea of Flames motifs between de Corner Shapes. / R68 klaar met de Sea of Flames motieven tussen de Hoek Delen.

That’s Chapter 4 finished! : D / Dat is Hoofdstuk 4 klaar! : D

I hope you enjoyed this part : ) If you want to share your work or if you need help with the pattern, go to the Scheepjes Facebook group.
Ik hoop dat je het leuk vond dit deel te haken : ) Als je je werk wilt delen of als je hulp nodig hebt met het patroon, ga dan naar de Scheepjes Facebook groep.


If you don’t want to miss any updates on the CAL, please be sure to follow the Scheepjes Facebook page and follow me on FacebookInstagram (@aspoonfulofyarn) or subscribe via email at the bottom of this page.

Als je geen enkele update over de CAL wilt missen, volg dan de Scheepjes Facebook pagina en volg de A Spoonful of Yarn Facebook, of Instagram (@aspoonfulofyarn), of schrijf je in via email aan de onderkant van deze pagina.


*Affiliate disclaimer
This post contains affiliate links. When you click this link and purchase something, I will get a small commission, but it will not cost you extra money. This way you can support my blog and I can keep making free patterns.
Deze post bevat affiliate links. Als je op deze link klikt en iets koopt, krijg ik een kleine commissie. Op deze manier kan je mijn blog steunen, terwijl het jouw niks extra’s kost. Hierdoor kan ik doorgaan met het maken van gratis patronen.